Skip to main content

Jan-Willem Romeijn over de interactie tussen wetenschap en politieke besluitvorming (Webinar, 3 december 2020)

Sustainable Society nodigt je uit om op donderdag 3 december deel te nemen aan de Democracy & Governance (D&G) lunch webinar: Weet het staatsrecht wel raad met onzekerheid? Prof. mr. dr. Solke Munneke trapt af door in te gaan op de vraag hoe de Nederlandse wetgever omgaat met zaken die eigenlijk te ingewikkeld zijn om door 225 volksvertegenwoordigers inhoudelijk goed te kunnen worden behandeld. Vervolgens vertelt prof. dr. Jan-Willem Romeijn alles over de interactie tussen wetenschap en politieke besluitvorming. Na de lezingen is er ruimte voor een open discussie. 

Wanneer: Donderdag 3 december, 12:00-13:00
Waar: BlueJeans

Aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lezing prof. mr. dr. Solke Munneke

 

Solke Munneke gaat in op de vraag hoe de Nederlandse wetgever omgaat met zaken die eigenlijk te ingewikkeld zijn om door 225 volksvertegenwoordigers inhoudelijk goed te kunnen worden behandeld. Welke mechanismen bestaan er in die gevallen om toch tot adequate besluitvorming te komen, en welke ontwikkelingen zijn er op dit punt zichtbaar? Vervolgens stipt hij de vraag aan of er redenen zijn om op dezelfde wijze om te gaan met zaken die betwist of onzeker zijn, omdat over de feiten niet of nauwelijks consensus bestaat.

 

Munneke is hoogleraar Staatsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op de vraag hoe de institutionele verhoudingen (bijvoorbeeld tussen wetgever en bestuur) op centraal en decentraal niveau veranderen als gevolg van veranderingen in de samenleving, en welke rol algemene staatsrechtelijke uitgangspunten, al dan niet terug te vinden in de Grondwet, daarbij spelen. 

 
Lezing prof. dr. Jan-Willem Romeijn

Jan-Willem Romeijn gaat in op de interactie tussen wetenschap en politieke besluitvorming. Uit de besliskunde leren we dat er een strikte conceptuele scheiding ligt tussen feiten en waarden maar in de praktijk lopen deze twee in elkaar over. Daardoor komen de epistemische en democratische legitimering van de besluiten onder druk te staan, zeker in situaties zoals de coronacrisis, waarin de urgentie hoog is en de onzekerheid groot.

Romeijn is hoogleraar Wetenschapsfilosofie en voorzitter van de vakgroep Theoretische Filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG. In zijn werk combineert hij filosofie met een breed scala aan wetenschappen. Zijn onderzoeksinteresse gaat onder andere uit naar besluitvorming onder radicale onzekerheid en interdisciplinariteit ten behoeve van wetenschappelijk onderbouwd beleid.

 


front page picture by Wes Hicks on Unsplash